Skip to content
Loader

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਸਰਵੇਖਣ England ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਟਾਈਪ 1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 100,000 ਬਾਲਗ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ England ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ NHS ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ "ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ 12 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ
  • ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0800 470 2989 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ

PDF
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

PDF
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ